Wat voor uitdraagapparatuur?

Een sleufvormige opening kan gunstig zijn voor het optreden van massastroming. Dit stelt echter extra eisen aan de uitdraagapparatuur. Deze apparatuur moet voor een gelijkmatige onttrekking zorgen. Is dit niet het geval dan zal de feeder kernstroming veroorzaken, ook al is de silo op massastroming ontworpen.

Ter verduidelijking het volgende praktijkvoorbeeld:

case

Een silo voor hout- en gipspoeder gaf regelmatig stromingsproblemen. Dit uitte zich in stagnatie van de stroming. Onder de silo zat een uitdraagschroef met een verlopende spoed. Na controle van het ontwerp van de silo bleek dat hierin massastroming zou optreden. Controle van de schroef maakte duidelijk dat deze niet goed gedimensioneerd was. De neerwaartse snelheid van het product en de capaciteit van de schroef zijn in de figuur hiernaast weergegeven:
Hieruit valt op te maken dat de eerste gang van de schroef al 50% van de totale capaciteit voor zijn rekening neemt. Met andere woorden: slechts 10% van de schroeflengte is verantwoordelijk voor 50% van de capaciteit.

Daardoor is de neerwaartse productsnelheid boven deze 10% van de schroef zeer hoog. In de bestaande situatie was de verticale snelheid van de overige 90% zo laag dat de stroming boven dit gedeelte geheel stagneerde.
Er is daarom een schroef ontworpen die er voor zorgt dat product boven de hele opening wordt onttrokken. Met deze nieuwe schroef wordt produkt gelijkmatig over de hele lengte onttrokken en treedt stagnatie van de stroming niet meer op.


Richtlijnen voor uitdraagapparatuur

Hoewel voor deze apparatuur niet een alles omvattende theorie bestaat, zijn een paar aandachtspunten te geven waar bij het ontwerp en dimensionering op gelet moet worden.
De uitdraagapparatuur moet:

  • alle vereiste debieten kunnen leveren;
  • geschikt zijn voor alle materialen die worden opgeslagen;
  • een zo constant mogelijke stroom leveren bij elk debiet;
  • over het gehele gebied goed regelbaar zijn;
  • over de gehele uitstroomopening gelijkmatig onttrekken;
  • (meestal) het debiet bepalen, bijvoorbeeld bij een combinatie van trilbodem met transportschroef moet de transportschroef een grotere capaciteit hebben dan de trilbodem .

Bron: http://www.bulksolids.nl